zvučna izolacija

Termin zvučna izolacija se odnosi na ukupnu sposobnost građevinskog elementa ili građevinske konstrukcije da smanji prenos zvuka. Mogu se navesti dve vrste zvučne izolacije – izolacija od vazdušnog zvuka i izolacija od udarnog zvuka.

Zvučna Izolacija - Osnovni Principi

Zaštita od buke, u moderno doba u kojem živimo, postala je imperativ udobnosti života. Zagađenje bukom, koje se sve češće navodi kao uzročnik anksioznosti, nesanice, čak i nekih oboljenja, gotovo je nemoguće eliminisati u urbanim sredinama. Zbog toga je važno pažnju posvetiti zvučnoj izolaciji životnog i poslovnog prostora kako bi se povećao kvalitet svakodnevnog života.

Osnovni principi na kojima se temelji izbor sistema zvučne izolacije objekta, polazi od dva osnovna načina širenja ili prostiranja zvuka. Jedan je prostiranje zvuka udarom (mehaničkim putem) a drugi prostiranje zvuka kroz prostor (vazduh).

Obuhvatićemo oba problema ali će više pažnje biti posvećeno prostiranju zvuka kroz prostor, kako je to najčešći problem sa kojim se suočavamo.

 

Razdvajanje elemenata konstrukcije

 

Osnovna definicija razdvajanja elemenata se satoji u eleminisanju dodira dva sloja konstrucije kako bi se “presekao” prenos vibracija nastalih zvučnim ili fizičkim udarom. Najbolji način odvajanja je stvaranje vazdušnog sloja između elemenata, popuna elastičnim izolacionim materijalima i izbegavanje krutih veza elemenata. Različiti načini razdvajanja zida ili plafona uključuju elastične elemente. Zvuk se prenosi putem vibracija, pa ako se dva materijala ne dodiruju ili imaju minimalan kontakt, tada će se prenos zvuka ozbiljno smanjiti. Razdvajanje će uvek biti dobar način za izolaciju od najnižih do najviših frekvencija kako u zidovima, tako i u plafonima.

 

Prigušivanje (damping)

 

Mnogi elementi se mogu u određenoj meri prigušiti, uključujući zidove, plafone, podove, cevi, lim, vrata, izolacione kutije i uglavnom bilo koji drugi proizvod sa niskom masom koji će vibrirati od prenosa zvuka.

Prigušivanje će poboljšati  izolaciju svih frekvencija sa najznačajnijim dobitcima u srednjem i visokom frekvencijskom opsegu. Kada se primeni na podu ili plafonu, prigušivanje će takođe pomoći u izolaciji prenosa zvuka pri udaru pri hodanju, pod uslovom da je sklop elastičan.

 

Princip Mase

 

Zvuk se prenosi putem vibracija. S tim u vezi, teža pregrada će teže vibrirati dok je lakša pregrada lakša za vibriranje. Minimalno povećanje mase neće dovesti do značajnih dobitaka u izolaciji. Ako vaš zid ima sloj gipsanih ploča sa svake strane, onda ćete morati dodati još dva sloja sa svake strane kako biste povećali izolaciju za 5 dB. Da biste povećali izolaciju od buke u istom zidu za dodatnih 5dB morate dodati još četiri sloja sa svake strane zida. U osnovi, dupliranje mase u sklopovima kako biste postigli značajne dobitke.

Povećanje mase pomoći će sa prenosom zvuka niske, srednje i visoke frekvencije. Izolacija niskih frekvencija će najviše koristiti od dodavanja mase sklopovima sa vrlo malom masom.

 

Apsorpcija zvuka

 

Apsorpciona Izolacija je materijal za apsorpciju zvuka kod zida, plafona ili poda.

Apsorpcija će pomoći povećanju izolacije u srednjem do visokom frekvencijskom opsegu, ali neće pomoći u izolaciji niskih frekvencija i zvuka udara pri hodanju. Vrednost apsorpcije se značajno povećava kada je sklop razdvojen.

 

Rezonanca

 

Problemi sa rezonancom se najčešće javljaju prilikom koriščenja istog tipa materijala u više slojeva. Takođe,  izbegavajte stvaranje više od jednog vazdušnog sloja u bilo kojem sklopu i izolujte taj jedan vazdušni prostor sa odgovarajućom količinom izolacije.

Što se tiče korišćenja istog tipa materijala za zvučnu izolaciju u više slojeva, to se može izbeći korišćenjem različitih debljina slojeva u sklopu. Svaki građevinski materijal će imati specifičnu tačku rezonance. Ova tačka će varirati u zavisnosti od tipa proizvoda i mase tog proizvoda. Tačka rezonance je najslabija frekvencijska tačka za taj materijal i apsorpcije vibracija u smislu gubitka prenosa zvuka. Dva materijala istog tipa u sklopu će pogoršati slabu performansu tog materijala u toj frekvencijskoj tački. Ukoliko se koriste isti materijali u slojevima (npr. gips-karton ploče), preporučljivo je koristiti različite debljine ploča.

 

Provođenje zvuka

 

Ovaj princip prenosa zvuka se često naziva obilaženjem. U osnovi, vibracije zvuka se prenose kroz provodne materijale u druge provodne materijale, npr. drvene nosače, betonske elemente, vodovodne cevi i lim. Ovaj prenos zvuka je indirektan, pa je gubitak od prenosa teško predvideti, ali može biti značajan. Možete prekinuti prenos zvuka kroz provodne materijale ili razdvajanjem materijala ili prigušivanjem materijala. 

 

 

zvučna izolacija od buke

Buka, definisana kao neželjeni zvuk, može imati štetne efekte na ljude i životnu sredinu. Kada je izloženost buci previsoka ili traje predugo, može dovesti do brojnih zdravstvenih problema. Ovi problemi mogu uključivati oštećenje sluha, povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti, poremećaje sna, stres, anksioznost, depresiju i smanjenu produktivnost.

Nivo buke se meri u decibelima (dB), pri čemu su vrednosti iznad 85 dB štetne za slušanje duži vremenski period. Na primer, zvuk automobila u saobraćaju može dostići oko 85 dB, dok je zvuk trube na koncertu ili radu mašina mnogo jači i može dostići 120 dB ili više.

Dodatni saveti za poboljšanje zvučne izolacije:

Za povećanje efekata zvučne izolacije obično se podrazumeva povećanje debljine zida, gipsa i stakla. Kada se ne primenjuje zakon o masi, to je zbog činjenice da drugi faktori kao što su hermetičnost, krutost i dodatna izolacija imaju uticaj na eliminaciju buke. 

Jednokrilna konstrukcija uključuje kompozitnu konstrukciju kao što je malterisana cigla, sve dok su slojevi međusobno povezani. Teorija predviđa povećanje izolacije od 5 dB za svako udvostručenje mase, međutim za praktične konstrukcije je poželjno izbeći:

Tipični vazdušni otvori

Zazori između zidova i poda

Praznine oko vrata

Loše zaptivke prozora

Nezaptiveni cevovodi

Nezaptiveni kablovi

Propustljivi blokovi

Rešavanje gubitaka

Gubitak izolacije rezonancom nastaje ako zvučni talasi imaju potpuno istu frekvenciju kao prirodna frekvencija pregrade. Povećane vibracije koje se dešavaju u konstrukciji prenose se vazduhom pa je izolacija smanjena.

Rezonantne frekvencije su obično niske i verovatno izazivaju problem u vazdušnim područjima konstrukcije šupljine.

Nepropusnost. Ukupna zvučna izolacija konstrukcije je značajno smanjena lokacijama sa lošom izolacijom. Neizolovana vrata koja zauzimaju 25 odsto površine zida  snižavaju prosečni Rw tog zida sa oko 45 dB na 23 dB. Na konačnu zvučnu izolaciju utiču relativne lokacije, ali je uvek veći uticaj  lošijeg dela nego boljoj komponenti.

Efikasnost zvučne izolacije zavisi od frekvencije, a Zakon o masi takođe predviđa uticaj na frekvenciju. 

Teške konstrukcije sa velikom masom prenose manje zvučne energije od lakih konstrukcija. Velika gustina teških materijala ograničava zvučne vibracije unutar materijala, tako da strana konstrukcije, kao što je unutrašnji zid prostorije, vibrira sa manje pokreta nego za laki materijal. Fleksibilni materijali, integrisani sa velikom masom, najbolji su za visoku zvučnu izolaciju. Fleksibilnost obično nije poželjno strukturalno svojstvo u zidu ili podu.

Šta se ne sme zanemariti

Porozni materijali predstavljaju slabu tačku, kada je otpornost na zvuk u pitanju. Iz tog razloga, cigle i blokovi moraju biti kvalitetno malterisani ili zaptiveni. Vrata i prozori koji se otvaraju treba da budu dobro dihtovani, a tip zaptivanja koji se koristi za povećanje toplotne izolacije je takođe pouzdan za zvučnu izolaciju.

– Zvučna izolacija se povećava za oko 5 dB kad god se frekvencija udvostruči. Kako se povećava izolacija u odnosu na zvuk, prisustvo praznina postaje značajnije. Na primer, ako zid od cigle sadrži rupu ili pukotinu čija veličina predstavlja samo 0,1 % ukupne površine zida, prosečni Rw tog zida se smanjuje sa 50 dB na 30 dB. 

Zvučna izolacija se lako kvari snažnim bočnim prenosima preko čvrstih spojeva, čak i jednim ekserom. Konstrukcije šupljina moraju biti dovoljno široke da bi vazduh bio fleksibilan, u suprotnom efekti rezonancije mogu dovesti do minimiziranja izolacije na određenim frekvencijama.

Ujednačenost

Kako se zvuk pretvara u različite talasne pokrete na spoju različitih materijala, energija se gubi i dobija se korisna količina izolacije. Neke zgrade za emitovanje i koncerte postižu veoma visoku izolaciju korišćenjem potpuno diskontinuirane konstrukcije dvostruke strukture odvojene elastičnim montažama. 

Krutost je fizičko svojstvo pregrade i zavisi od elemenata kao što su elastičnost materijala. Visoka krutost može izazvati gubitak izolacije na određenim frekvencijama gde postoje rezonancije i efekti slučajnosti. 

Dostupnost materijala

Na našem tržištu postoji veliki broj dostupnih materijala za zvučnu izolaciju ali kao što ste iz teksta mogli zaključiti, kjlučnu ulogu predstavlja konstrukcija. Prosta primena materijala neće značajno poboljšati zvučnu izolovanost Vašeg objekta.

Kako je problematika zvučne izolovanosti veoma kompleksna tema, bitno je povesti računa o svim navedenim propustima u izvođenju, eliminisati sve probleme i posavetovati se stručnim licem. 

Takođe, saniranje objekta u smislu zvučne izolacije može podrazumevati značajne izdatke, stoga eksperimentisanje treba svesti na minimum.

 

predložite temu

Ako postoji neka tema o kojoj bi voleli da saznate nešto više, predložite nam. Voleli bi da čujemo Vaša pitanja, dileme prilikom izbora materijala i nedoumice u vezi izvođenja.

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja i omogućimo kvalitetne i aktuelne informacije

Scroll to Top